ایران IoT

  • www.IranIot.com
اینترنتِ اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که در آن برای تمام اشیا پبرامون ما قابلیت ارسال داده از طریق شبکه‌های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می‌گردد.